Choose the last person who leaves the room must turn off the lights a

-

The last person ………… the room should turn off all the lights

A.

Bạn đang xem: The last person who leaves the room must turn off the lights

leaves

B. to lớn leave

C. left

D. leavingRewrite the following sentences with the same meaning to lớn the first one, using reduced relative clauses.

The last person who leaves the room should turn off the lights.

=> The last person_________________________


*

Đáp án:

- Mệnh đề dục tình ở thể công ty động

- Danh tự đứng trước mệnh đề quan hệ gồm từ “the last” (số máy tự) xẻ nghĩa

=> rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệ bởi động trường đoản cú nguyên mẫu “to infinitive”.

The last person who leaves the room should turn off the lights.

=> The last person to leave the room should turn off the lights.

Tạm dịch: Người ở đầu cuối rời ngoài phòng buộc phải tắt đèn.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn choose the sentence which is closest in meaning to lớn the given one. The last person who leaves the room must turn off the lights. A. The last person to lớn leave the room must turn off the lights B. The last person to lớn turn off the lights must leave the room C. The last person khổng lồ be left the room must turn off the lights D. The last person leave the room must turn off the lights

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn choose the sentence which is closest in meaning to lớn the given one.

The last person who leaves the room must turn off the lights.

A. The last person to leave the room must turn off the lights

B. The last person to turn off the lights must leave the room

C. The last person khổng lồ be left the room must turn off the lights

D. The last person leave the room must turn off the lights


Chọn giải đáp D

Đáp án D

MĐQH rút gọn gồm số sản phẩm tự: The fist/last/second/etc to vì + V (chính)

Dịch: Người sau cùng rời phòng bắt buộc tắt điện

B, C không đúng nghĩa, D không đúng ngữ pháp MĐQH


Choose the sentence (A, B, C or D) that is almost the same in meaning as the sentence given The last person to leave the room must turn off the lights A. The last person, who left the room, must turn off the lights B. The last person, who left the room must turn off the lights C. The last person whom leaves the room must turn off the lights D. The last person who leaves the room must turn off the lights

Choose the sentence (A, B, C or D) that is almost the same in meaning as the sentence given

The last person to leave the room must turn off the lights

A. The last person, who left the room, must turn off the lights

B. The last person, who left the room must turn off the lights

C. The last person whom leaves the room must turn off the lights

D. The last person who leaves the room must turn off the lights


Choose the best answer to lớn complete the sentence.

The last person _____ the room should turn off the lights.

A. Leave

B. Leaves

C. Leaving

D. to leave


Đáp án:

- Mệnh đề quan hệ ở thể nhà động

- Danh từ đứng trước mệnh đề quan liêu hệ có từ “the last” (số đồ vật tự) bửa nghĩa

=> rút gọn mệnh đề quan liêu hệ bởi động từ bỏ nguyên mẫu mã “to infinitive”.

The last person who leaves the room should turn off the lights.

=> The last person to leave the room should turn off the lights.

Tạm dịch: Người ở đầu cuối rời ngoài phòng đề nghị tắt đèn.

Đáp án đề xuất chọn là: D


 Don’t forget lớn ________ the lights when leaving a room or going lớn bed.A. Turn​B. Turn on​​C. Turn off​D. Turn out
What should we do to __________ our electric bills?
A. Fall​​B. Cut down​​C. Drop​D. Reduce
The use of biogas for cooking _______ in the countryside.A. Will increase​B. Will be increasing​​C. Will be increased​​D. Will have increased
We will be successful if we try hard, _____? A. Dont we ​​B. Will we ​​C. Wont we ​​D. Bởi vì we With the Segway, the driver pulls the handle to go back or...

 Don’t forget to lớn ________ the lights when leaving a room or going khổng lồ bed.

A. Turn​B. Turn on​​C. Turn off​D. Turn out

What should we vị to __________ our electric bills?

A. Fall​​B. Cut down​​C. Drop​D. Reduce

The use of biogas for cooking _______ in the countryside.

A. Will increase​B. Will be increasing​​C. Will be increased​​D. Will have increased

We will be successful if we try hard, _____?

A. Don't we ​​B. Will we ​​C. Won't we ​​D. Vì we 

With the Segway, the driver pulls the handle lớn go back or pushes it to lớn go​.

​A. Forward​B. Backward​C. Round​D. Fly

The thành phố is working on a project ________ slums with clean water.

A. Providing​​B. Provide​​C. To lớn provide​D. To providing

In that country, over 30% of the population live in ________.

A. Poor​B. Poorer​​C. Poverty​D. The poor

 Children who ________ malnutrition can have a lot of diseases.

A. Suffer from​​B. Avoid​​C. Gain​D. Obtain

There are more problems in the slums than in the ________ areas.

Xem thêm: Điện thoại oppo a31 giá bao nhiêu, oppo a31 (4gb/128gb) trắng giá tốt

A. Wealth​B. Richness​​C. Wealthy​D. Country

___ is quite popular in an overcrowded đô thị where you can see people sleeping in a park or under a bridge.

*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

The last person ………… the room should turn off all the lights

A. leaves

B. khổng lồ leave

C. left

D. leaving


*

*

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà các bạn cần!
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn choose the sentence which is closest in meaning to the given one. The last person who leaves the room must turn off the lights. A. The last person khổng lồ leave the room must turn off the lights B. The last person lớn turn off the lights must leave the room C. The last person to be left the room must turn off the lights D. The last person leave the room must turn off the...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn choose the sentence which is closest in meaning khổng lồ the given one.

The last person who leaves the room must turn off the lights.

A. The last person to leave the room must turn off the lights

B. The last person lớn turn off the lights must leave the room

C. The last person khổng lồ be left the room must turn off the lights

D. The last person leave the room must turn off the lights


Chọn đáp án D

Đáp án D

MĐQH rút gọn tất cả số lắp thêm tự: The fist/last/second/etc to bởi vì + V (chính)

Dịch: Người cuối cùng rời phòng buộc phải tắt điện

B, C không đúng nghĩa, D không đúng ngữ pháp MĐQH


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the following questions.The last person _____ the room must turn off the lights. A. To leave B. Who leave C. That leave D. All are...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

The last person _____ the room must turn off the lights.

A. to lớn leave

B. who leave

C. that leave

D. All are correct


Đáp án A

Rút gọn gàng mệnh đề quan hệ dạng chủ động với từ chỉ số vật dụng tự: The+ stt+ N+ lớn V+…. Đáp án B yêu cầu là “who leaves”.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

The last person __________ will have lớn turn off the lights

A. have left

B.left

C. leaving

D. to leave


Đáp án : C

Rút gọn mệnh đề quan hệ với nghĩa chủ động khi gồm từ chỉ số máy tự cần sử dụng To V. Lốt hiệu: từ bỏ “the last” chỉ lắp thêm tự: cuối cùng.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer lớn each of the following questions.

You should turn off the lights before going out khổng lồ save .

A. Electricity

B. Electrify

C. Electric

D. Electrically


Chọn D

electricity (n): điện

electrify (v): truyền điện

electric (a): bao gồm tính điện

electrically (adv)

save electricity: tiết kiệm chi phí điện

Tạm dịch: chúng ta nên tắt đèn trước khi đi ra bên ngoài để tiết kiệm ngân sách và chi phí điện.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

To save energy, all the lights should be turned off before going out.

A. Khổng lồ save

B. Should

C. Turned off

D. Going out


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn show the underlined part that needs correction

Hardly (A) had he entered the room (B) than all the (C) lights (D) went out.

A. Had he entered

B. Than

C. Lights

D. Went


Chọn B

Cấu trúc đảo ngữ : hardly… when… = no sooner … than….: ngay trong lúc … thì -> gửi “than” =>“when”


Circle the letter A, B, C, or D khổng lồ show the underlined part that needs correction in each of the following questions

Hardly had he entered (A) the room than (B) all the lights (C) went (D) out.

A.had he entered

B.than

C.the lights

D.went


toàn bộ Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái