She said, “john, i'll show you round my city when you're here

-

Đề bài: Cô ấy nói: "John, tớ đang dẫn bạn đi thăm thành phố của mình trong thời điểm bạn ở đây = C. Cô ấy hứa sẽ dẫn John đi thăn tp của cô ấy.

Bạn đang xem: She said, “john, i'll show you round my city when


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

His______of the generator is very famous.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions

It is unnecessary for you to lớn finish the report until tomorrow afternoon


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the un­derlined word(s) in each of the following questions

We were pretty disappointed with the chất lượng of the food


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the un­derlined word(s) in each of the following questions

The new air conditioner was installed yesterday.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions

I think we cannot purchase this device this time as it costs an arm & a leg


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer lớn each of the following questions.

________ he was the most prominent candidate, he was not chosen.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the option that best completes each of the fol­lowing exchanges

Tim and Peter had a quarrel last week & now Tom is giving Tim advice.

- Tom: “I think the best way lớn solve that problem is khổng lồ keep silent.”

- Tim: “______. Silence may kill our friendship.”


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to each of the following questions

When he came, I_______ in the kitchen


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the option that best completes each of the fol­lowing exchanges

Nam & Mai are having a party at Nam’s house.

Xem thêm: Cách Vẽ Biểu Đồ Tròn Môn Địa Lý Nhanh Dễ Hiểu Nhất, Hướng Dẫn Vẽ Biểu Đồ Tròn (Địa Lí)

- Nam: “Would you like to have some more dessert, Mai?” - Mai: “______. I’m full.”


Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 lớn 30

Have you ever had the feeling that people older than you are hard lớn understand? Or, have you felt lượt thích people from younger generations just don"t get it? Maybe you find it easier to connect with people (26) ______ are closer lớn your age than those who are older or younger than you. You can probably thank the generation gap for these feelings.

There are currently six generations living in the United States: the Greatest Generation, Silent Generation, Baby Boomers, Generation X, Millennials, & Generation Z. (27) ______ generation has its own quality set of characteristics và norms. For (28) ______ , the Greatest Generation (born 1901-1924) is known for its patriotism, hard workers, & loyalty lớn institutions. The Millennials (born 1980-2000) are characterized by their dependence on technology, detachment from traditional institutions, optimism, & open-mindedness. It is no (29) ______ that many people from different generations have a hard time understanding each other.

Generation gap refers khổng lồ differences in actions, beliefs, interests, và opinions that (30) ______ between individuals from different generations. So, what causes these differences?

(Adapted from https://study.com/)

Điền vào ô 26


Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30

Have you ever had the feeling that people older than you are hard to understand? Or, have you felt like people from younger generations just don"t get it? Maybe you find it easier khổng lồ connect with people (26) ______ are closer to your age than those who are older or younger than you. You can probably thank the generation gap for these feelings.

There are currently six generations living in the United States: the Greatest Generation, Silent Generation, Baby Boomers, Generation X, Millennials, & Generation Z. (27) ______ generation has its own chất lượng set of characteristics và norms. For (28) ______ , the Greatest Generation (born 1901-1924) is known for its patriotism, hard workers, & loyalty to institutions. The Millennials (born 1980-2000) are characterized by their dependence on technology, detachment from traditional institutions, optimism, and open-mindedness. It is no (29) ______ that many people from different generations have a hard time understanding each other.

Generation gap refers lớn differences in actions, beliefs, interests, và opinions that (30) ______ between individuals from different generations. So, what causes these differences?

(Adapted from https://study.com/)

Điền vào ô 28


Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 khổng lồ 30

Have you ever had the feeling that people older than you are hard to understand? Or, have you felt lượt thích people from younger generations just don"t get it? Maybe you find it easier to lớn connect with people (26) ______ are closer to lớn your age than those who are older or younger than you. You can probably thank the generation gap for these feelings.

There are currently six generations living in the United States: the Greatest Generation, Silent Generation, Baby Boomers, Generation X, Millennials, & Generation Z. (27) ______ generation has its own chất lượng set of characteristics and norms. For (28) ______ , the Greatest Generation (born 1901-1924) is known for its patriotism, hard workers, & loyalty khổng lồ institutions. The Millennials (born 1980-2000) are characterized by their dependence on technology, detachment from traditional institutions, optimism, và open-mindedness. It is no (29) ______ that many people from different generations have a hard time understanding each other.

Generation gap refers to lớn differences in actions, beliefs, interests, và opinions that (30) ______ between individuals from different generations. So, what causes these differences?

A.She made a trip round her đô thị with John.B.She planned khổng lồ show John round her city.C.She promised khổng lồ show John round her city.D.She organized a trip round her đô thị for John.

Kiến thức về câu trằn thuật

Cấu trúc:

Plan to bởi st: dự tính làm gì

Promise to vày st: có tương lai sẽ làm cho gì

Đề bài: Cô ấy nói: "John, tớ đang dẫn bạn đi thăm thành phố của mình trong cơ hội bạn tại đây = C. Cô ấy hứa sẽ dẫn John đi thăn tp của cô ấy.


*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài xích tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cấp Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn chủng loại 12

Hồn Trương Ba, da hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới reviews 4


Vật lý 12

Lý thuyết thứ Lý 12

Giải bài tập SGK đồ dùng Lý 12

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 12

Trắc nghiệm vật Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài bác tập SGK Hóa 12

Giải BT sách cải thiện Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập hóa học 12 Chương 9


Sinh học tập 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài tập SGK Sinh 12

Giải BT sách cải thiện Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử dân tộc 12

Giải bài xích tập SGK lịch sử dân tộc 12

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử hào hùng VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết công nghệ 12

Giải bài tập SGK technology 12

Trắc nghiệm công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem nhiều nhất tuần

Đề thi minh họa trung học phổ thông QG năm 2023

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn vật lý

Đề thi thpt QG 2023 môn Hóa

Đề thi thpt QG 2023 môn Sinh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sử

Đề thi thpt QG 2023 môn Địa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn GDCD

Đề thi thpt QG 2023 môn Toán

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn giờ Anh

Đề thi thpt QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cưng cửng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi thpt QG môn Văn

Video ôn thi thpt QG giờ đồng hồ Anh

Video ôn thi thpt QG môn Toán

Video ôn thi thpt QG môn thứ lý

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Hóa

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai sẽ đặt tên cho chiếc sông

Vợ ông xã A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những người con trong gia đình

Chiếc thuyền ko kể xa

Khái quát lác văn học vn từ đầu CMT8 1945 đến nạm kỉ XX


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thiết bị 7: từ 08h30 - 21h00

vietpictures.net.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục và đào tạo HỌC 247


Chịu trọng trách nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục và đào tạo Học 247