I Knew They Were Talking About Me …, They Stopped When I Entered The Room A

-
*

I knew they were talking about me……… they stopped when I entered the room.

Bạn đang xem: I knew they were talking about me …

A. Because

B. So that

C. Despite

D. Therefore


*

16. I knew they were talking about me ___________ they stopped when I entered the room. A. because B. so that C. despite D. therefore17. She ______ a teddy bear, but she doesnt have one now.A. used lớn have B. used to lớn having : C. was use lớn having D. was used to have18. . My brother ________ football, but an injury stopped him from playing. A. used lớn play B. use to lớn play C. used to lớn playing ...

16. I knew they were talking about me ___________ they stopped when I entered the room.

A. because B. so that C. despite D. therefore

17. She ______ a teddy bear, but she doesn't have one now.

A. used to have B. used khổng lồ having :

C. was use khổng lồ having D. was used to have

18. . My brother ________ football, but an injury stopped him from playing. 

A. used khổng lồ play B. use khổng lồ play

C. used lớn playing D. use to lớn playing

19. Lan wishes there________ a smart board in her classroom.

A. was B. were C. is D. had been

20 . We all______ it were the weekend tomorrow.

A. think B. hope C. wish D. want

21. Minh wishes he _______ English perfectly well.

A. spoke B. speaks C. is speaking D. has spoken

22. “He has lớn work 12 hours every day.” “_______”

A. sure B. How cool! 

C. I wish I could go back home D. I can’t imagine that

23. I wish I ________ near my shcool.

A. lived B. live C. will live D. am living

24. She wishes she ______ a longer summer vacation.

A. can have B. could have C. is having D. has

25. He suggested that we ______ to lớn the theatre instead of staying at home.

A. should go B. going C. went D. to go

26. I suggest the government should ______ the number of visitors to lớn Son Doong everyday.

A. limiting B. limit C.

Xem thêm: Ps5 giá bao nhiêu tiền là có thể sở hữu nó? máy chơi game sony playstation 5 chính hãng

 limited D. limits

27. The teacher suggested that the students _____ all their homework before going to bed.

*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

I knew they were talking about me _______ they stopped when I entered the room.

A. Because

B. So that

C. Despite

D. Therefore


*

*

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions. I knew they were talking about me _________ they stopped when I entered the room. A. Because B. Because of C. Owing khổng lồ D. Due...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

I knew they were talking about me _________ they stopped when I entered the room.

A. Because

B. Because of

C. Owing to

D. Due to


Đáp án A.

Mệnh đề chỉ lý do:

Because / As / Since / Due lớn the fact that + S + V

Dịch câu:Tôi biết chúng ta đang nói đến tôi do họ đang im bặt lúc tôi lao vào phòng.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

They were discussing enthusiastically when their teacher _____ in.

A. Had come

B. Was coming

C. Will come

D. Came


Chọn D.

Giải thích

Dựa vào nghĩa của câu ta thấy việc giáo viên đến xẩy ra khiến hành động đang thảo luận sôi nổi của học sinh bị gián đoạn nên rượu cồn từ “come” sẽ tiến hành chia theo cấu trúc cân xứng về chính vậy S + was/were + V-ing + when + S + Ved.

Do kia “came” là đáp án tương thích để điền vào địa điểm trống.

Dịch câu: chúng ta đang trao đổi sôi nổi khi giáo viên bước vào.

=> Đáp án D


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

They were discussing enthusiastically when their teacher _____ in.

A. Had come

B. Was coming

C. Will come

D. Came


Chọn D.

Đáp án DDựa vào nghĩa của câu ta thấy vấn đề giáo viên đến xảy ra khiến hành vi đang trao đổi sôi nổi của học sinh bị cách quãng nên cồn từ “come” sẽ tiến hành chia theo cấu trúc cân xứng về cho nên S + was/were + V-ing + when + S + Ved.Do kia “came” là đáp án phù hợp để điền vào địa điểm trống.Dịch: họ đang bàn thảo sôi nổi lúc giáo viên bước vào.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to each of the following sentences
They tell me about the film___________ on TV last week. A. When they watched B. Which they watched it C. Which they watched D. Whom they...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the following sentences

They tell me about the film___________ on TV last week.

A. when they watched

B. which they watched it

C. which they watched

D. whom they watched


Đáp án C

Dùng mệnh đề quan hệ nam nữ which sửa chữa thay thế cho the film đứng trước nó.

Câu này dịch như sau: bọn họ kể mang lại tôi nghe về bộ phim truyện mà họ đã xem trên vô tuyến tuần trước.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.They tell me about the film ____on TV last week A. When they watched B. Which they watched it C. Which they watched D. Whom they...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

They tell me about the film ____on TV last week

A. when they watched

B. which they watched it

C. which they watched

D. whom they watched


Đáp án C

Trong câu này, bọn họ dùng đại từ quan hệ “which” thay thế sửa chữa cho “the film” phía trước

- Whom: là đại từ quan tiền hệ cụ the mang lại danh từ bỏ chỉ tín đồ và làm công dụng tân ngữ vào mệnh đề quan tiền hệ

E.g: This is the girl whom I met yesterday.

- When: là trạng từ quan tiền hệ sửa chữa cho từ/ cụm từ chỉ thời gian

E.g: I remember the day when we first met at the airport.

- Which: là đại từ quan lại hệ thay thế cho danh trường đoản cú chỉ vật và làm chức năng chủ ngữ hoặc tân ngữ trong mệnh đề quan tiền hệ.

Vậy: They tell me about the film. They watched it on TV last week.

=> They tell me about the film which they watched on TV last week

=> Đáp án C (Họ kể đến tôi nghe về bộ phim truyền hình mà họ đã xem trên ti-vi tuần trước.)


Đúng(0)
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions. The house was empty when I arrived. They ___________. A. Must have gone lớn bed B. Should have gone lớn bed C. Would have gone khổng lồ bed. D. Need have gone to...
Đọc tiếp

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

The house was empty when I arrived. They ___________.

A. must have gone to lớn bed

B. should have gone lớn bed

C. would have gone khổng lồ bed.

D. need have gone to bed


#Mẫu giáo
1
Dương trả Anh

Đáp án A.

cần sử dụng must have + PP để tham gia đoán điều gì chắc chắn rằng đã xẩy ra trong quá khứ.


Đúng(0)
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.The house was empty when I arrived. They ________. A. Must have gone lớn bed B. Should have gone to bed C. Would have gone lớn bed D. Need have gone to...
Đọc tiếp

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

The house was empty when I arrived. They ________.

A. must have gone khổng lồ bed

B. should have gone lớn bed

C. would have gone to bed

D. need have gone khổng lồ bed


#Mẫu giáo
1
Dương hoàn Anh

Đáp án A.

Dùng must + PP để tham dự đoán điều gì chắc chắn là đã xẩy ra trong vượt khứ.


Đúng(0)
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to lớn each of the following questions
The couple were so busy with their careers that they had no time for each other, that’s when they started to _______. A. Drift away B. Drift out C. Drift off D. Drift...
Đọc tiếp

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the following questions

The couple were so busy with their careers that they had no time for each other, that’s when they started to _______.

A. drift away

B. drift out

C. drift off

D. drift apart


#Mẫu giáo
1
Dương trả Anh

Kiến thức: Cụm đụng từ

Giải thích:

drift off (to sleep): bi lụy ngủ

drift apart: trở đề xuất ít thân thiết hơn

Tạm dịch: Cặp song này quá bận bịu với sự nghiệp của mình đến nỗi họ không có thời gian dành cho nhau, đó là lúc họ ban đầu trở đề nghị xa lạ.

Chọn D


Đúng(0)
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to each of the following questions. Handy and Hobby are talking when they see each other in a supermarket. Handy: “__________” Hobby: “You know, I have lost my purse somewhere.” A. What bởi vì you want? B. How can I help you? C. Where should we go? D. Why bởi vì you...
Đọc tiếp

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

Handy và Hobby are talking when they see each other in a supermarket.

Handy: “__________”

Hobby: “You know, I have lost my purse somewhere.”

A. What vì chưng you want?

B. How can I help you?

C. Where should we go?

D. Why do you look


#Mẫu giáo
1
Dương hoàn Anh

Đáp án D.

Tình huống đặt ra là Handy cùng Hobby đang thủ thỉ khi gặp nhau ở hết sức thị. Handy hỏi một điều nào đấy và Hobby trả lời rằng “Bạn biết đấy. Tôi vừa mới làm mất đi cái ví của tôi nơi đâu đó. ”

dễ thấy đáp án vẫn là D. Lý do trông các bạn lại bi đát đến thế.


Đúng(0)
xếp thứ hạng
tất cả Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tuần tháng Năm

vietpictures.net


học liệu Hỏi đáp
các khóa học rất có thể bạn thân thương ×
Mua khóa huấn luyện
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ mặt hàng Đóng