WH I HAVENT EATEN THIS KIND OF FOOD BEFORE, I HAVENT EATEN THIS KIND OF FOOD BEFORE

-
It is...............................................................2. Ma... - Olm
*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

1.I haven"t eaten this kind of food for 2 years

It is...............................................................

Bạn đang xem: I havent eaten this kind of food before

2. Mary hasn"t rung for hours

It is........................................


*

*

trả lời

1.I haven"t eaten this kind of food for 2 years

It is..........two years since I ate this kind of food.....................................................

hc tốt


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu vấn đáp mà các bạn cần!

1. I haven"t eaten this kind of food for 2 years

It is....................................................................

2. Mary hasn"t rung for hours

It is.......................................

3 We haven"t seen him for 4 years

It is...................................................

4. It"s over a year since I last went to see them

I haven"t..............................................................


1 I haven"t eaten this kind of food for 2 years
It is...............................................................2. Mary hasn"t rung for hours
It is........................................3. We haven"t seen him for 4 years
It is.....................................................5. It"s over a year since I last went lớn see them
I haven"t............................................................6.It"s more than ten years since I last played fooball
I...

1 I haven"t eaten this kind of food for 2 years

It is...............................................................

2. Mary hasn"t rung for hours

It is........................................

3. We haven"t seen him for 4 years

It is.....................................................

5. It"s over a year since I last went khổng lồ see them

I haven"t............................................................

6.It"s more than ten years since I last played fooball

I haven"t.......................................................................


#Tiếng anh lớp 7
1
Tạ Danh Đạt

đáp án :

5. It"s over a year since I last went to lớn see them

I haven"t seen them

6.It"s more than ten years since I last played football

I haven"t play football for ten years


Đúng(0)
VI. Choose the sentence which is closet in meaning lớn the sentence above.1.I haven’t eaten this kind of food before.A. This is the first time I eat this kind of food.B. This is the first time I have eaten this kind of food.C. This is the last time I have eaten this kind of food.D. This is the last time I eat this kind of food.2. The last time I saw her was a week ago.A. I haven’t seen her for a week.B. I haven’t seen her a week ago.C. I didn’t see her for a week.D. I...
Đọc tiếp

VI. Choose the sentence which is closet in meaning khổng lồ the sentence above.

1.I haven’t eaten this kind of food before.

A. This is the first time I eat this kind of food.

B. This is the first time I have eaten this kind of food.

C. This is the last time I have eaten this kind of food.

D. This is the last time I eat this kind of food.

2. The last time I saw her was a week ago.

A. I haven’t seen her for a week.

B. I haven’t seen her a week ago.

C. I didn’t see her for a week.

D. I didn’t see her a week ago.

3. I couldn’t read the letter because it was dark.

A. I couldn’t read the letter because the darkness.

B. I couldn’t read the letter because darkness was.

C. I couldn’t read the letter because of darkness.

D. I couldn’t read the letter because of the darkness.

4. I can’t sleep because of the hot weather.

A. I can’t sleep because the weather is hot.

B. I can’t sleep because the weather was hot.

C. I can’t sleep because the hot weather is.

D. I can’t sleep because the hot weather.

5 They last saw me five years ago.

A. They haven’t seen me since five years ago.

B. They haven’t seen me since five years

C. They haven’t seen me for five years

D. They haven’t seen me for five years ago.

6. My brother likes listening to pop music.

A. My brother is interesting in listening to pop music.

B. My brother is interesting on listening khổng lồ pop music.

C. My brother is interested in listening to lớn pop music.

D. My brother is interested on listening khổng lồ pop music.

7. It is very challenging for someone lớn climb the mountain alone.

A. Someone find climbing the mountain alone challenging.

B. Someone finds climbing the mountain alone challenging.

C. Someone finds it is challenging lớn climb the mountain alone.

D. Someone find it challenging to climb the mountain alone.

8. This is the first time I have watched “Iron man ”

A. I watched “Iron man ” ago.

B. I have watched “Iron man ” before.

C. I have ever watched “Iron man ” before.

D. I have never watched “Iron man ” before.

9. Ann thinks arranging flowers is much more interesting than bird-watching.

A. Ann thinks watching birds is more interesting than arranging flowers.

B. Ann doesn’t think arranging flowers is much more interesting than bird-watching.

C. Ann doesn’t think bird-watching is as interesting as arranging flowers.

*

1. I haven’t eaten this kind of food before. -

This ………………………………………………………………………………...

2. It isn’t necessary for you to finish by Saturday.

- You ………………………………………………………………………………...

3. It was such rotten meat that I couldn’t eat.

- The meat was not ………………………………………………………………….

.4. “Please wake me up at 6 o’clock tomorrow morning”, Peter said lớn his mother

.- Peter ………………………………………………………………………………..

5. She started working as a secretary five years ago.

- She …………………………………………………………………………………

6. They think the owner of the house is abroad.

- The owner ………………………………………………………………………….

7. What a pity you failed your driving test.

- I wish ………………………………………………………………………………

8. The mechanic serviced my car last week.

- I …………………………………………………………………………………….

9. We didn’t go on holiday because we didn’t have enough money.

- If …………………………………………………………………………………...

10. She knows a lot about it than I do

.- I …………………………………………………………………………………… 


Lớp 7 tiếng anh
3
0
*

1. This is the first time I have ever eaten this kind of food

2. You dont have to lớn finish by Saturday

3. The meat was not fresh enough for me to lớn eat

4. Peter told her mother to lớn wake him up at 6 o'clock the next morning

5. She has worked as a secretary for five years

6. The owner of the house is thought khổng lồ be abroad 

7. I wish you hadn't failed your driving test 

8. I had the mechanic service my car last week

9. If we had had enough money, we would hav gone on holiday

10. I dont know as much about it as she does


Đúng 3

bình luận (0)
*

chia ra ik pạn

 


Đúng 1
phản hồi (1)

1.This type of food I have never eaten

2You don't have lớn finish by Saturday

3The meat can't be eaten because it's too rotten

4Peter said to lớn his mother, "Please wake me up at 6 a.m. Tomorrow",

5She worked as a secretary since 5 years ago

6The owner of the house is abroad

7I wish I didn't fail my driving test


Đúng 2
bình luận (2)
Các thắc mắc tương tự
+She+has……………………………………………………………………2.+She+knows+a+lot+more+about+it+than+I+do.=>+I+don’t+know…………………………………………………………………….3.+My+French+friend+finds...">
1. She started working as a secretary five years ago. She has……………………………………………………………………2. She knows a lot more about it than I do. I don’t know…………………………………………………………………….3. My French friend finds driving on the left difficult. My French friend isn’t………………………………………………………………….4. They think the owner of the house is abroad. The owner………………………………………………………………………….5. We didn’t go on holiday because we did not have enough money. If we…………………………………………………………………………………….6. The children couldn’t go swimming...
Đọc tiếp

1. She started working as a secretary five years ago.

=> She has……………………………………………………………………

2. She knows a lot more about it than I do.

=> I don’t know…………………………………………………………………….

3. My French friend finds driving on the left difficult.

=> My French friend isn’t………………………………………………………………….

Xem thêm: Giá Yamaha R15 Giá Bao Nhiêu, Cập Nhật Giá R15 V4 2023 Mới Nhất

4. They think the owner of the house is abroad.

=> The owner………………………………………………………………………….

5. We didn’t go on holiday because we did not have enough money.

=> If we…………………………………………………………………………………….

6. The children couldn’t go swimming because the sea was rough.

=> The sea was too………………………………………………………………………

7. The mechanic serviced my oto last week.

=> I………………………………………………………………………………..

8. I’m always nervous when I travel by air.

=> Traveling…………………………………………………………………………………………..

9 He couldn’t afford khổng lồ buy the car.

=> The car……………………………………………………………………………………………..

10. “Why don’t you put your luggage under the seat?” he asked.

=> He suggested………………………………..


Xem chi tiết
Lớp 7 giờ anh thắc mắc của OLM
2
0
+She+has……………………………………………………………………12.+She+knows+a+lot+more+about+it+than+I+do.=>+I+don’t+know…………………………………………………………………….13.+My+French+friend+fin...">
11. She started working as a secretary five years ago. She has……………………………………………………………………12. She knows a lot more about it than I do. I don’t know…………………………………………………………………….13. My French friend finds driving on the left difficult. My French friend isn’t………………………………………………………………….14. They think the owner of the house is abroad. The owner………………………………………………………………………….15. We didn’t go on holiday because we did not have enough money. If we…………………………………………………………………………………….16. The children couldn’t go sw...
Đọc tiếp

11. She started working as a secretary five years ago.

=> She has……………………………………………………………………

12. She knows a lot more about it than I do.

=> I don’t know…………………………………………………………………….

13. My French friend finds driving on the left difficult.

=> My French friend isn’t………………………………………………………………….

14. They think the owner of the house is abroad.

=> The owner………………………………………………………………………….

15. We didn’t go on holiday because we did not have enough money.

=> If we…………………………………………………………………………………….

16. The children couldn’t go swimming because the sea was rough.

=> The sea was too……………………………………………………………………….

17. The mechanic serviced my oto last week.

=> I………………………………………………………………………………..

18. I’m always nervous when I travel by air.

=> Traveling…………………………………………………………………………………………..

19. He couldn’t afford lớn buy the car.

=> The car……………………………………………………………………………………………..

20. “Why don’t you put your luggage under the seat?” he asked.

=> He suggested……………………………


Xem chi tiết
Lớp 7 tiếng anh thắc mắc của OLM
2
0
+Despite+his…………………………………………………………………………………………..3.+I+haven’t+eaten+this+kind+of+food+before.=>...">
2. Although his both legs were broken in the crash, he managed khổng lồ get out of the oto before it exploded. Despite his…………………………………………………………………………………………..3. I haven’t eaten this kind of food before. This is the first………………………………………………………………………………..4. The architect has drawn plans for an extension to the house. Plans…………………………………………………………………………………………………5. It isn’t necessary for you to lớn finish by Saturday You……………………………………………………………………………………………………6. “ How many survivors are there?”, asked the journali...
Đọc tiếp

2. Although his both legs were broken in the crash, he managed lớn get out of the oto before it exploded.

=> Despite his…………………………………………………………………………………………..

3. I haven’t eaten this kind of food before.

=> This is the first………………………………………………………………………………..

4. The architect has drawn plans for an extension khổng lồ the house.

=> Plans…………………………………………………………………………………………………

5. It isn’t necessary for you to finish by Saturday

=> You……………………………………………………………………………………………………

6. “ How many survivors are there?”, asked the journalist.

=> The journalist wanted khổng lồ know………………………………………………………………

7. It was such rotten meat that it had khổng lồ be thrown away.

=> The meat was………………………………………………………..

8. It is essential that Professor Van Helsing is met at the airport.

=> Professor Van Helsing……………………………………………………………………..

9. You can’t visit the USA unless you have a visa.

=> If you………………………………………………………..

10. “ Can I borrow your typewriter, Janet”? asked Peter.

=> Peter asked if……………………………………………………………..


Xem cụ thể
Lớp 7 giờ anh câu hỏi của OLM
1
0
EXERCISE 1: Rewrite the following sentences using “Unless”1. I won’t go to lớn school if I don’t feel better.2. Tony will walk to you is you question him.3. If you don’t put on your overcoat, you’ll be cold.4. You will fail the exam if you don’t work hard.5. You’ll get a cold if you don’t keep your feet dry.6. If I don’t leave now, I’ll miss my flight.7. If you aren’t going to lớn the party, I won’t go.8. I can’t send you a postcard if you don’t give me your address.9. If I won a big prize in a lottery...
Đọc tiếp

EXERCISE 1: Rewrite the following sentences using “Unless”

1. I won’t go khổng lồ school if I don’t feel better.

2. Tony will walk to you is you question him.

3. If you don’t put on your overcoat, you’ll be cold.

4. You will fail the exam if you don’t work hard.

5. You’ll get a cold if you don’t keep your feet dry.

6. If I don’t leave now, I’ll miss my flight.

7. If you aren’t going to lớn the party, I won’t go.

8. I can’t send you a postcard if you don’t give me your address.

9. If I won a big prize in a lottery, I’d build a school for the poor.

10. I’ll call the police if you don’t leave me alone.

EXERCISE 2: Rewrite the following sentences using conditional sentences type 2.

1. They are poor, so they can’t help us.

2. He doesn’t bởi vì this homework. He is always punished.

3. He doesn’t have enough time. He can’t help me.

4. She doesn’t take any exercise, so she is overweight.

5. He doesn’t have a bicycle, so he always goes to class late.

6. I am bad at English, so I can’t bởi homework.

7. He doesn’t practise speaking French, so he doesn’t speak it fluently.

8. The meeting can be cancelled because it snows heavily.

9. We don’t go because it will rain.

10. John is fat because he eats so many chips.

EXERCISE 3: Rewrite the following sentences using conditional sentences type 3

1. He didn’t hurry, so he missed the train.

2. We didn’t go because it rained.

3. We got lost because we didn’t have a map.

4. He lost his job because he was late everyday.

5. The dress was so expensive. She could not buy it.

6. Sue felt sick because she ate four cream cakes.

7. My brother left the car keys, so I had lớn pick him up at the station,

8. We didn’t go on holiday because we didn’t have enough money.

9. He didn’t have the ticket to the trò chơi last week. He wasn’t be able khổng lồ get in.