CÂU 19: HE LAST HAD HIS EYES TESTED TEN MONTHS AGO A, HE LAST HAD HIS EYES TESTED TEN MONTHS AGO

-

B. Anh ấy dường như không có bất kỳ kiểm tra nào về đôi mắt mười tháng trước. (sai ngữ pháp)

C. Anh ấy đang không kiểm tra mắt trong mười tháng rồi. (sai ngữ pháp)

D. Anh ấy đã từng thử mắt trong mười tháng.

=> Đáp án D


*

*

*

*

*

Sách tổng ôn toán học lớp 12 ôn thi THPT nước nhà và luyện thi review năng lực bạn dạng mới độc nhất vô nhị (Chính hãng)


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: He last had his eyes tested ten months ago

He survived the operation thanks to lớn the skillful surgeon


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer lớn each of the following questions.

The state school system is không tính phí for all students and _______ by the government.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Though built in 1946, computers were sold ______ for the first time in the 1950s


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

You should not wear casual clothes khổng lồ the interview. The first impression is very important.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

My younger brothers are obedient most of the time, but they are quite mischievous sometimes.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Could you tell me how can I get to the đô thị library, please?


*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán vật dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Câu 19: He last had his eyes tested ten months ago.A. He hasn’t had his eyes tested for ten months.B. He didn’t have any test on his eyes ten months before.C. He had tested his eyes ten months before.D. He had not tested his eyes for ten months then.Câu 20: Michael has broken the Olympic record at his third attempt.A. The Olympic record has been broken by Michael at his third attempt.B. The Olympic record has broken by Michael at his third attempt.C. His third attempt has been...

Câu 19: He last had his eyes tested ten months ago.

A. He hasn’t had his eyes tested for ten months.

B. He didn’t have any thử nghiệm on his eyes ten months before.

C. He had tested his eyes ten months before.

D. He had not tested his eyes for ten months then.

Câu 20: Michael has broken the Olympic record at his third attempt.

A. The Olympic record has been broken by Michael at his third attempt.

B. The Olympic record has broken by Michael at his third attempt.

C. His third attempt has been broken by Michael in the Olympic record.

Xem thêm: Bài 1: đóng vai thạch sanh kể lại câu chuyện " thạch sanh và lí thông" hay nhất

D. Michael has been broken the Olympic record at his third attempt.

Câu 21: I have never eaten such delicious food before.

A. I haven ever not eaten such delicious food.

B. This is the first time I have ever eaten such delicious food.

C. This is the first time I have never eaten such delicious food.

D. Never before I have ever eaten such delicious food.

Câu 22: “If I were you, I would spend more time on studying,” Lam said khổng lồ me.

A. Lam ordered me to spend more time on studying.

B. Lam advised me to spend more time on studying.

C. Lam asked me khổng lồ study harder if he were me.

D. Lam said that he would study harder if I were him.

Câu 23: “I’m sorry. I was rude to lớn you last night.” He said khổng lồ me.

A. He apologized of being rude to you last night.

B. He apologized to me on being rude khổng lồ you last night.

C. He apologized to lớn me for being rude to lớn me the night before.

D. He apologized to me on being rude to me last night.

Câu 24: John is talking to Mary before going home.

- John: "Thank you very much for a lovely party." - Mary: "_____."

A. Have a good day B. You’re very welcome

C. Thanks D. Not at all

Câu 25: Susan : Would you lượt thích some more tea? Mia: ___________

A. It doesn’t matter B. I’m OK C. Here you are D. Yes, please

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions

Câu 26: She is a very generous old woman. She has given most of her wealth lớn a charity organization.

A. good B. hospitable C. kind D. mean

Câu 27: I take my hat off to all those people who worked hard to get their success.