Cách Vẽ Hoa Hướng Dương 3D, Cách Vẽ Tranh Hoa Hướng Dương Cực Độc Đáo

-
253.000₫ 189.750₫","sku":"BROP5339","variation_description":"","variation_id":67213,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"50x50cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":247500,"display_regular_price":330000,"image":"title":"brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","caption":"BROP5339 Tranh Hoa Hu01b0u1edbng Du01b0u01a1ng Phong Cu00e1ch 3 chiều Nu1ec1n Xanh Nghu1ec7 Thuu1eadt","url":"https://brocanvas.com/wp-content/uploads/brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","alt":"BROP5339 Tranh Hoa Hu01b0u1edbng Du01b0u01a1ng Phong Cu00e1ch 3d Nu1ec1n Xanh Nghu1ec7 Thuu1eadt","src":"https://brocanvas.com/wp-content/uploads/brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 1235px) 100vw, 1235px","full_src":"https://brocanvas.com/wp-content/uploads/brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","full_src_w":1235,"full_src_h":1034,"gallery_thumbnail_src":"https://brocanvas.com/wp-content/uploads/brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","gallery_thumbnail_src_w":1235,"gallery_thumbnail_src_h":1034,"thumb_src":"https://brocanvas.com/wp-content/uploads/brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","thumb_src_w":1235,"thumb_src_h":1034,"src_w":1235,"src_h":1034,"image_id":67234,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"330.000₫ 247.500₫","sku":"BROP5339-1","variation_description":"","variation_id":67214,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"60x60cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":313500,"display_regular_price":418000,"image":"title":"brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","caption":"BROP5339 Tranh Hoa Hu01b0u1edbng Du01b0u01a1ng Phong Cu00e1ch 3d Nu1ec1n Xanh Nghu1ec7 Thuu1eadt","url":"https://brocanvas.com/wp-content/uploads/brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","alt":"BROP5339 Tranh Hoa Hu01b0u1edbng Du01b0u01a1ng Phong Cu00e1ch 3 chiều Nu1ec1n Xanh Nghu1ec7 Thuu1eadt","src":"https://brocanvas.com/wp-content/uploads/brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 1235px) 100vw, 1235px","full_src":"https://brocanvas.com/wp-content/uploads/brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","full_src_w":1235,"full_src_h":1034,"gallery_thumbnail_src":"https://brocanvas.com/wp-content/uploads/brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","gallery_thumbnail_src_w":1235,"gallery_thumbnail_src_h":1034,"thumb_src":"https://brocanvas.com/wp-content/uploads/brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","thumb_src_w":1235,"thumb_src_h":1034,"src_w":1235,"src_h":1034,"image_id":67234,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"418.000₫ 313.500₫","sku":"BROP5339-2","variation_description":"","variation_id":67215,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"70x70cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":363000,"display_regular_price":484000,"image":"title":"brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","caption":"BROP5339 Tranh Hoa Hu01b0u1edbng Du01b0u01a1ng Phong Cu00e1ch 3d Nu1ec1n Xanh Nghu1ec7 Thuu1eadt","url":"https://brocanvas.com/wp-content/uploads/brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","alt":"BROP5339 Tranh Hoa Hu01b0u1edbng Du01b0u01a1ng Phong Cu00e1ch 3d Nu1ec1n Xanh Nghu1ec7 Thuu1eadt","src":"https://brocanvas.com/wp-content/uploads/brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 1235px) 100vw, 1235px","full_src":"https://brocanvas.com/wp-content/uploads/brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","full_src_w":1235,"full_src_h":1034,"gallery_thumbnail_src":"https://brocanvas.com/wp-content/uploads/brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","gallery_thumbnail_src_w":1235,"gallery_thumbnail_src_h":1034,"thumb_src":"https://brocanvas.com/wp-content/uploads/brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","thumb_src_w":1235,"thumb_src_h":1034,"src_w":1235,"src_h":1034,"image_id":67234,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"484.000₫ 363.000₫","sku":"BROP5339-3","variation_description":"","variation_id":67216,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"80x80cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":453750,"display_regular_price":605000,"image":"title":"brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","caption":"BROP5339 Tranh Hoa Hu01b0u1edbng Du01b0u01a1ng Phong Cu00e1ch 3 chiều Nu1ec1n Xanh Nghu1ec7 Thuu1eadt","url":"https://brocanvas.com/wp-content/uploads/brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","alt":"BROP5339 Tranh Hoa Hu01b0u1edbng Du01b0u01a1ng Phong Cu00e1ch 3 chiều Nu1ec1n Xanh Nghu1ec7 Thuu1eadt","src":"https://brocanvas.com/wp-content/uploads/brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 1235px) 100vw, 1235px","full_src":"https://brocanvas.com/wp-content/uploads/brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","full_src_w":1235,"full_src_h":1034,"gallery_thumbnail_src":"https://brocanvas.com/wp-content/uploads/brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","gallery_thumbnail_src_w":1235,"gallery_thumbnail_src_h":1034,"thumb_src":"https://brocanvas.com/wp-content/uploads/brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","thumb_src_w":1235,"thumb_src_h":1034,"src_w":1235,"src_h":1034,"image_id":67234,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"605.000₫ 453.750₫","sku":"BROP5339-4","variation_description":"","variation_id":67217,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"100x100cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":742500,"display_regular_price":990000,"image":"title":"brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","caption":"BROP5339 Tranh Hoa Hu01b0u1edbng Du01b0u01a1ng Phong Cu00e1ch 3d Nu1ec1n Xanh Nghu1ec7 Thuu1eadt","url":"https://brocanvas.com/wp-content/uploads/brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","alt":"BROP5339 Tranh Hoa Hu01b0u1edbng Du01b0u01a1ng Phong Cu00e1ch 3 chiều Nu1ec1n Xanh Nghu1ec7 Thuu1eadt","src":"https://brocanvas.com/wp-content/uploads/brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 1235px) 100vw, 1235px","full_src":"https://brocanvas.com/wp-content/uploads/brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","full_src_w":1235,"full_src_h":1034,"gallery_thumbnail_src":"https://brocanvas.com/wp-content/uploads/brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","gallery_thumbnail_src_w":1235,"gallery_thumbnail_src_h":1034,"thumb_src":"https://brocanvas.com/wp-content/uploads/brop5339-tranh-hoa-huong-duong-phong-cach-3d-nen-xanh-nghe-thuat.jpg","thumb_src_w":1235,"thumb_src_h":1034,"src_w":1235,"src_h":1034,"image_id":67234,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"990.000₫ 742.500₫","sku":"BROP5339-5","variation_description":"","variation_id":67218,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">

Bạn đã tìm kiếm các phương pháp vẽ tranh dễ dàng để tập tành làm cho nghệ thuật? bạn có hào hứng với các loài hoa đẹp? Vậy thì bài viết sau phía trên vietpictures.net sẽ lý giải cho các bạn các giải pháp vẽ tranh hoa phía dương cực kỳ đơn giản nhưng không hề kém phần thẩm mỹ và nghệ thuật nhé.

Bạn đang xem: Cách vẽ hoa hướng dương 3d

Cách vẽ tranh huê hồng đẹp


*
Cách vẽ tranh hoa hướng dương đẹp

Cách vẽ tranh hoa phía dương đẹp mắt

Bắt đầu với 1 chữ C mang lại trung tâm của bông hoa đầu tiên.Bông hoa này sẽ được đặt sang một bên, bởi vì vậy trung tâm là 1 hình thai dục thay vì hình tròn.


*

Để khoảng không cho chữ C này để thêm một vài ba cánh hoa. Những cánh hoa có ngoài mặt tam giác tuy vậy các cánh hoa có độ cong nhẹ nhàng.


*

Thêm tiếp các cánh hoa xung quanh, gần như là làm nên tam giác tuy nhiên hơi cong. Một số trong những dài hơn, một số trong những ngắn hơn, ông chồng lên nhau và liên tục như nỗ lực thành những lớp xung quanh tâm hoa.


*

Tiếp tục thêm cánh hoa đến khi bạn cảm thấy độ dày cánh hoa vì thế là hòa hợp lí. Hãy cố gắng làm các cánh hoa tất cả độ cong đúng theo lí.


*

Thêm các chiếc lá bao gồm dạng nhỏ và dài ra hơn nữa vào phía sau nhành hoa đã phác thảo. Nhụy hoa là các đường kẻ chéo cánh chồng lên nhau sống giữa, mặt viền bên ngoài là các hình tròn trụ xếp dần dần lên nhau.


Vẽ thân và lá bên trên thân hoa. Thân hoa là 2 đường tuy vậy song kéo dãn xuống bên dưới với mặt đường cong dìu dịu để chế tác sự mềm mại, chân thực cho bức tranh. Lá hoa có những đường vân ziczac ở một cạnh bên.


Tiếp cho là nhành hoa hướng dương thứ hai với trung vai trung phong là hình tròn hướng về phía trước. Tiếp tục bằng các cánh hoa bao quanh tâm hoa, các dáng cánh hoa gồm hình giọt nước những có độ cong uốn nắn lượn đến chân thực.


Bông hoa này sẽ lép vế bông hoa lúc đầu nên những cánh hoa của nó có khả năng sẽ bị khuất về sau. Tiếp sẽ là vẽ thân cùng lá hoa.

Xem thêm: Zalo của mèo simmy la gì ? top 8 zalo của chị mèo simmy 2022


Kế tiếp vẽ một hình thai dục nhỏ, đấy là một nụ hoa nhỏ, ngay kề bên bức tranh. Đầu tiên vẽ một lòng tròn cho nó, sau đó ban đầu thêm một vài ba lá cùng cánh hoa bao quanh nó. Tiếp đến cho nó một thân cây.


Thêm một nụ hoa nữa bên trên với các cách vẽ giống như như trên. Tuy nhiên để chế tạo sự mới mẻ cho nó thì phần nhụy hoa sẽ được thay bởi nụ hoa đang chuẩn chỉnh hé nở, gồm dạng cuộn trong quanh chồi. Kế tiếp vẽ thân mang đến nó và một số trong những lá quanh nụ.


Tô color thêm màu phụ thuộc vào sở ưa thích của mình, tại đây cánh hoa được vẽ color vàng, cọng và là màu xanh, nhụy hoa color nâu.


Cấu tạo thành và ý nghĩa của hoa hướng dương

Hoa phía dương là một số loại hoa thuộc chúng ta cúc và kết cấu của loài hoa này có khá nhiều điểm không giống biệt. Đầu tiên phải kể đến hình dạng của hoa lá hướng dương. Hầu như cánh hoa bên ngoài màu vàng phủ bọc nhụy hoa với khi lớn lên nhụy hoa sẽ đổi thay “hạt hướng dương”.

Một điểm sáng vô cùng đặc trưng của loại hoa này và cũng rất được thể hiện tại trong chính cái tên của nó đó là hướng dương – luôn luôn hướng về phía mặt trời. Thân cây chất nhận được chúng uốn theo phía mặt trời từ bỏ Đông quý phái Tây trong ngày theo chu kỳ của khía cạnh trời. Những cây hoa hướng dương luôn luôn hướng về phía Đông mang lại một khởi đầu mới, sẽ được sưởi ấm từ khía cạnh trời nhằm mục đích thu hút các côn trùng thụ phấn.

*
Cách vẽ tranh hoa hướng dương đẹp

Hoa hướng dương tượng trưng đến nghị lực và sự tìm mọi cách không kết thúc nghỉ như biện pháp nó luôn luôn vươn mình theo phía mặt trời mọc trong bất kì yếu tố hoàn cảnh nào. Nó cũng là hình tượng cho tình cảm vĩnh cữu, thủy chung sâu sắc. Bởi vì mặt trời luôn luôn tỏa ra cái nóng , có thể là ấm cúng và tình yêu giả dụ vượt qua những thời khắc ấy vẫn đơm hoa kết trái , niềm hạnh phúc viên mãn.

Vậy bây chừ hãy hợp tác ngay vào trí tuệ sáng tạo cho bạn dạng thân những bức tranh hoa phía dương thật đẹp mắt nào.

Trên đấy là cách vẽ tranh hoa phía dương vô cùng bắt đầu mẻ, đẹp và các chúng ta cũng có thể dễ dàng thao tác theo. Hy vọng rằng với nội dung bài viết này bạn sẽ có thêm ý tưởng phát minh vẽ tranh hoa phía dương khác rất dị hơn dành riêng cho bản thân.

Bài viết tham khảo: https://www.happyfamilyart.com/art-lessons/learn-to-draw/how-to-draw-sunflowers/